Transport FGDS News


Thailand Transport Map

13/01/2559

Thailand Transport Map

ด้วยความจำเป็นในภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการให้บริการระบบการคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคมได้พัฒนา Transport Map ภายใต้ชื่อ Transport FGDS ขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อบูรณาการระบบโครงข่ายของทุกภาคการขนส่ง

Web Map Services : WMS

ข้อมูลแผนที่

แผนที่แสดงจุดอุบัติเหตุและเส้นทางน้ำท่วม

ข่าวสาร GIS

สถิติน่าสนใจของกระทรวงคมนาคม

22/04/2563

แผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศคมนาคม

แผนพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม

22/02/2561

แผนที่โครงข่ายคมนาคม 77 จังหวัด

แผนที่โครงข่ายคมนาคมรายจังหวัด 77 จังหวัด ในรูปแบบ PDF File http://giportal.mot.go.th/tools/home/index.html