ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ (PDF)

แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (PDF)

แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ (word)

แบบสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (word)

โลโก้ One Map for One Transport กระทรวงคมนาคม - ขนาดเล็ก

โลโก้ One Map for One Transport กระทรวงคมนาคม ขนาดเล็ก ไฟล์ภาพ png

โลโก้ One Map for One Transport กระทรวงคมนาคม - ขนาดใหญ่

โลโก้ One Map for One Transport กระทรวงคมนาคม - ขนาดใหญ่ ไฟล์ภาพ png

รายงานการประชุมหารืองานด้านภูมิสารสนเทศ 1-2561

หนังสือส่งรายงาน รายงานการประชุม แบบขอแก้ใขรายงานการประชุม