Frequently Asked Questions

Transport FGDS คืออะไร

Transport Fundamental Geographic Data Set คือข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม ถือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย หรือ Thai Spatial Data Infrastructure (ThaiSDI) เป็นระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Internet และ Intranet องค์ประกอบที่สำคัญของ ThaiSDI คือ (1) กรอบนโยบายและการบริหารจัดการ (Institutional Frameword); (2) มาตรฐานข้อมูล (Technical Standard); (3) ข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set); และ (4) เครือข่ายเพื่อการบริการข้อมูล (Clearinghouse Network หรือ Access Network) (อ้างอิงจาก GISTDA : http://thaisdi.gistda.or.th/)

สามารถขอใช้บริการข้อมูล Transport FDGS ได้ที่ไหนบ้าง ?

ติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถ.ราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โทร. 0-2283-3166, 0-2283-3167 e-mail: e-gis@mot.go.th

สามารถนำข้อมูล FGDS ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?

ข้อมูล FGDS นั้นประกอบด้วย ชั้นข้อมูลพื้นฐาน 10 ชั้นข้อมูล สามารถนำไปซ้อนทับกับข้อมูลอื่นๆที่หน่วยงานของท่าน เพื่อนำไปวิเคราะห์งานต่างๆ ได้แก่ 1)เขตการปกครอง 2)ถนน 3)ทางรถไฟ 4)ทางรถไฟฟ้า 5)ทางด่วน 6)แม่น้ำ/ลำคลอง 7)ทางแยก 8)สถานีขนส่ง 9)สถานที่สำคัญ 10)เขตรับผิดชอบตำรวจนครบาล

ระบบ THAI-FRID มีประโยชน์อย่างไร

ระบบ THAI-FRID เป็นระบบฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อการจัดการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง หรือเมื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีสามารถมาดูได้ที่ระบบ THAI-FRID ค่ะ

ระบบ THAI-FRID บอกรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับสารเคมี

ระบบ THAI-FRID บอกรายละเอียดสารเคมี ใน 9 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อระบบนิเวศน์ ส่วนที่ 4 ข้อมูลมาตรการป้องกัน ส่วนที่ 5 ข้อมูลมาตรการการปฐมพยาบาล ส่วนที่ 6 ข้อมูลมาตรการผจญเหตุ ส่วนที่ 7 ข้อมูลมาตรการกำจัดของเสีย ส่วนที่ 8 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และส่วนที่ 9 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบแผนที่ออนไลน์มีไว้ทำอะไรครับ?

ระบบแผนที่ออนไลน์ เป็นบริการแผนที่เชิงเลข (digital map) ที่สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนไทย ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อเดินทาง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ถ้าอยากใช้งานแผนที่ 3 มิติ ต้องทำอย่างไร?

ต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรม ArcGIS Explorer ไปติดตั้งที่เครื่องของท่าน และทำการเรียกใช้งาน โดยโปรแกรมจะสามารถหาดาวน์โหลดได้ที่ http://gisportal.mot.go.th หรือ http://gis3d.mot.go.th

Transport FGDS Metadata คืออะไรครับ ?

เป็นเครื่องมือสำหรับการสอบถามและแสดงรายละเอียดของข้อมูลแผนที่เชิงเลขที่กระทรวงคมนาคมมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดหรือคุณสมบัติของข้อมูลเชิงพื้นที่ในชุดข้อมูล Transport FGDS รวมทั้ง เงื่อนไขการให้บริการ แหล่งที่มา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง // หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลเชิงพื้นที่ของกระทรวงคมนาคมได้โดยตรง

สามารถส่งอีเมล์แผนที่ที่เราสนใจให้เพื่อนได้อย่างไร?

ให้ทำการคลิกไอคอนที่ปรากฎอยู่บนมุมบนขวา จากนั้นทำการคลิกเลือกระบบจะแสดงเมนูเพื่อใช้สำหรับทำการส่งเมล์ครับ

สามารถดาวน์โหลด kml/kmz ได้หรือไม่?

สามารถทำได้โดยคลิกเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการ เมื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลแล้ว จะมีไอคอนที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลปรากฎอยู่บนมุมขวา ให้ทำการคลิกที่ไอคอนนั้น ก็จะสามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูล kml/kmz ได้แล้วครับ