Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

13/01/2559

ด้วยความจำเป็นในภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการให้บริการระบบการคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคมได้พัฒนา Transport Map ภายใต้ชื่อ Transport FGDS ขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อบูรณาการระบบโครงข่ายของทุกภาคการขนส่ง