คู่มือการเดินทางทั่วไทย “ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม” 12/05/2559


          กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ คู่มือการเดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกลไปกับคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทาง โดยสามารถ download คู่มือดังกล่าวได้ที่