ระบบบริการข้อมูลการเดินทาง 13/01/2559

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS โดยพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง แก่ประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ระบบมีฟังก์ชันสำหรับค้นหาสถานที่สำคัญต่างๆ และวิเคราะห์เส้นทางการเดินทาง รวมทั้งแสดงแผนที่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางของประชาชน จึงขอความร่วมมือท่าน โปรดกรอกความเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ http://maps.mot.go.th/TAEC_PUB/mot_poll.aspx