Thailand Transport Map 13/01/2559


  • เส้นทางหลวง ทางหลวงชนบท
  • เส้นทางรถไฟ/รถไฟฟ้า
  • เส้นทางน้ำ
  • เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ
  • สถานีขนส่งสินค้า/ผู้โดยสาร ท่าเรือ อู่จอดรถโดยสารสาธารณะ สนามบิน
  • อื่นๆ เช่น ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ขอบเขตจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ด่านชายแดน แหล่งท่องเที่ยว
     ด้วยความจำเป็นในภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการให้บริการระบบการคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคมได้พัฒนา Transport Map ภายใต้ชื่อ Transport FGDS ขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อบูรณาการระบบโครงข่ายของทุกภาคการขนส่ง ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลสำคัญๆ อาทิ โครงข่ายถนน ราง น้ำ อากาศ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม และสถานที่สำคัญต่างๆ (Point of Interest) ต่อมาในปี 2558 – 2559 กระทรวงคมนาคมได้เชื่อมโยงข้อมูลของ Transport Map กับ Connectivity Map เพื่อสร้าง Thailand Transport Map ให้เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รองรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อการเดินทางในแบบ Multimodal Transport รวมถึงการเชื่อมโยงกับการพัฒนาในมิติอื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จาก Thailand Transport Map