เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคม

1. การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคม 
         ขอต้อนรับสู่เว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคม ศูนย์บริการด้านข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม เว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคมแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของเว็บท่าคมนาคม ( http://www.mot.go.th/ ) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ และกระทรวงคมนาคมสามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้บริการได้  การเข้าใช้บริการครั้งแรกผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อกำหนดรหัสสมาชิกและรหัสผ่านสำหรับใช้เป็นรหัสในการใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกและการเข้าใช้บริการ กระทรวงคมนาคมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดกับผู้ใช้บริการ  
        
         เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครสมาชิกและคลิกปุ่ม  "ยอมรับ" จะถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันในเงื่อนไขการให้บริการของเว็บท่าคมนาคม 

2. บัญชีสมาชิก รหัสผ่านและระบบการรักษาความปลอดภัย 
        
ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีสมาชิกของท่านกับกระทรวงคมนาคม ท่านตกลงในการที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นข้อมูลของตัวท่านเอง หากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลของ  ตัวท่านเอง หรือหากกระทรวงคมนาคมมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริงหรือไม่ถูกต้องกระทรวงคมนาคมมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกของท่านออกจากทะเบียนสมาชิก 
         
        กระทรวงคมนาคม จะเชื่อมโยงข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่อทำการตรวจสอบชื่อ นามสกุล ของท่าน 
         
        เมื่อการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น ท่านสามารถใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการได้ กระทรวงคมนาคมจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก โดยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเองด้วย 
         
        กระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ว่าด้วยเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law1&lawCode=%c306&lawID=%c306-10-2540-a0001 และ http://www.mict.go.th/home/819D38.html
ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะยกเลิกการเป็นสมาชิกเว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคมดังกล่าว ท่านสามารถขอยกเลิกบริการนั้นได้ทุกเมื่อ โดยส่งอีเมล์มาที่  e-gis@mot.go.th 
         
        สำหรับเงื่อนไขการให้บริการเว็บท่าภูมิสารสนเทศคมนาคมของกระทรวงคมนาคม กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “เงื่อนไขการให้บริการ”